Privacy statement

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré (informatieveiligheid@antwerpen.be ).

Deze verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de stad Antwerpen is opgedragen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven.

De door u verstrekte gegevens (rijksregisternummer) zullen tot en met 27/10/2019 bijgehouden worden door de stad Antwerpen.

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens hebt u een recht van mededeling, inzage en verbetering van uw gegevens. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met volgende dienst: informatieveiligheid@antwerpen.be

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.