Huiswerkbegeleiding: 103.899 euro

Geen verandering maar versterking.

Afrikaanse kinderen hebben vaak moeite om te volgen op school omdat de ouders nog niet genoeg Nederlands kennen en het onderwijssysteem heel verschillend is. Daarom is Symbiose vzw al 5 jaar bezig met het project huiswerkbegeleiding en wil ze dit verlengen.

Studiebegeleiding voor Afrikaanse kinderen in Antwerpen. Samen met de scholen, kinderen, de begeleiders, de ouders en vzw Symbiose wordt bekeken waar de noden liggen in het gezin. Bij de gezinnen thuis wordt op maat door vrijwilligers ondersteuning geboden. Ook wil dit project een ruimte voorzien voor kinderen en jongeren om te studeren, omdat gezinnen thuis hier niet altijd een rustige plek voor hebben. Het project richt zich op kwetsbare gezinnen en gezinnen in armoede, waarbij ook psychosociale hulp aan bod komt. Dit project is de verlenging van 5 jaar initiatief met de steun van Burgerbegroting 2018. We willen onze samenwerking met Thomas More campus versterken op: - vlak van interculturele communicatie. De studenten kunnen leren hoe omgaan met interculturele hulpverlening in Afrikaanse gezinnen. - vlak van de lerarenopleiding. We willen met studenten van Thomas More professionele huiswerkbegeleiding aan Afrikaanse kinderen in Antwerpen uitbouwen. We willen Thomas More studenten met Afrikaanse roots de kans geven om de werking van vzw Symbiose en haar projecten te leren kennen. Ze kunnen als rolmodel en /of vrijwilliger de werking van de vereniging versterken. We willen met dit project meer Afrikaanse kinderen bereiken die hulp nodig hebben en ouders stimuleren tot een optimale betrokkenheid op de studies van hun kinderen. Tenslotte willen we interculturele uitwisseling bevorderen tussen alle actoren met het oog op een goede samenwerking in het belang van het kind.

Met dit project bieden we veel kinderen meer slaagkansen op school. Beter geschoolde kinderen zorgen voor een betere samenleving. Elk jaar wordt een leerproces opgebouwd en de samenwerking met Thomas More campus van vorig jaar wordt verder ontwikkeld. De studenten van TM werken een methodiek uit rond huiswerkbegeleiding bij Afrikaanse gezinnen onder begeleiding van vzw Symbiose. Tot slot zorgt de rol van bemiddelaar van Symbiose voor een verbetering van de communicatie tussen leerkrachten en Afrikaanse ouders.

Er moeten genoeg vrijwilligers gevonden worden. De samenwerking met ouders en scholen en begeleiders loopt niet altijd vlot. Het is soms moeilijk om ouders te betrekken die geen Nederlands spreken of weinig betrokken zijn bij het schoolsysteem. Het is niet evident om kinderen in dezelfde ruimte te begeleiden. Ook het is niet evident om gescheiden ouders samen te brengen wanneer er een probleem op school is. Een afspraak kan mislopen soms wanneer het kind niet gemotiveerd is. Interculturele communicatie tussen ouders en begeleiders en tussen ouders en scholen kan mislopen omdat ieder vanuit zijn of haar cultuur interpreteert wat de andere zegt.

25.000 EUR. Als kosten hebben we: halftijdse medewerker (één maatschappelijke medewerker), vrijwilligersvergoedingen, klein materiaal voor de huiswerkbegeleiding, eindejaarsgeschenkjes voor de geslaagde leerlingen en extra kosten.

Symbiose vzw ism Thomas Moore Hogeschool

Januari - februari 2020: We zullen verder contact nemen met alle partners en onze doelgroep. Onze begeleiders krijgen eerste een gesprek met Symbiose. Nadien wordt een afspraak gemaakt voor de eerste ontmoeting met het gezin aan huis. In gezinnen die al ondersteuning krijgen wordt de begeleiding verlengd. Opvoedingsondersteuning voor ouders | Januari - december 2020: Na 5 jaar ervaringen is nu de deur open om in de gezinnen rond opvoeding te werken. We zullen bij elk gezin aan huis gaan om met hen te praten over hun opvoeding. Naargelang van de situatie in het gezin zullen we ons aanpassen aan de thema's en problemen en op maat werken. De frequentie en intensiteit van de gezinsondersteuning zal ook individueel bepaald worden (kan gaan van huisbezoeken om de 2 weken of telefonische opvolging of bezoeken om de 6 weken). Kinderen aan huis begeleiden bij het maken van het huiswerk | Januari - december 2020: Met begeleiders, gaan we bekijken in welke vakken de vrijwilligers sterk zijn (intakegesprek). Welke zijn hun mogelijkheden om kinderen aan huis te begeleiden? Met onze wachtlijst zullen we met het gezin een afspraak maken voor de kennismaking met de begeleider. De frequentie van de huiswerkbegeleiding hangt af van elk begeleider en de disponibiliteit van het gezin (gemiddeld 1x per week). Tijdens juli en augustus zal er geen huiswerkbegeleiding zijn. Vakantieplanning | April -15 juli 2020: Vanaf april willen we met de gezinnen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de zomervakantie van de kinderen in te vullen. Het aanbod van organisaties met vakantieactiviteiten wordt gecheckt en er wordt bekeken of een financiële oplossing gevonden kan worden tussen Symbiose en het gezin.

Reacties