Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers: 71.675 euro

Proeftuin digitaal buurtplatform en opzetten koepelstructuur voor buurtwerkinitiatieven in de wijk Groen Kwartier.

Het Groen Kwartier is een levendige wijk die bruist van creativiteit en engagement. Tientallen vrijwilligers zetten zich elke dag in voor verschillende vormen van buurtwerking. Om de kwaliteit van de buurtwerking hoog te houden is afstemming tussen de verschillende initiatieven nodig. FV Poortminnaars wil de werking vereenvoudigen door een onderzoekstraject op te starten, digitale ondersteuning op touw te zetten en een samenwerkingsstructuur uit te werken.

Tientallen vrijwilligers zetten zich elke dag opnieuw in voor verschillende vormen van buurtwerking in de wijk. Het gaat hier onder meer om de samentuin ‘FV kruidkamer, het wijkkrantje ‘FV Het Kwartiertje’, de opstart van het buurthuis ‘Gasthuis’ i.s.m. ‘FV De Poortminnaars’, de cultuur-historische werkgroep ‘FV Militair Hospitaal Leeft’, de rommelmarkt, de petanqueclub, wandelclub, leesclub en de verschillende feestcomités. Het Groen Kwartier is een levendige wijk die bruist van creativiteit en engagement. Om de kwaliteit van de buurtwerking hoog te houden, is een onderlinge afstemming tussen de verschillende initiatieven gewenst. We wensen een overkoepelende samenwerking vorm te geven in een eenvoudige structuur. Ook nieuwe initiatieven, zoals de opstart van het buurthuis voor sociaal-culturele activiteiten, vinden sneller het licht onder de vleugels van zo’n overkoepelende structuur. Eenmaal de krachten gebundeld zijn, kan een gedragen visie over andere thema’s zoals klimaat, groen, water, cultuur en kunst worden uitgewerkt. De gedrevenheid om deze thema’s vandaag reeds aan te pakken, is sterk voelbaar in de wijk. Doch vallen sommige initiatieven stil. Vanuit een helicopterview en met een breder draagvlak zijn wij er van overtuigd deze wel te kunnen oppakken. Bovendien wordt de wijk ook voor partners (stad, district, velt,…) eenvoudiger aanspreekbaar, wat weer nieuwe mogelijkheden voor nieuwe proefprojecten biedt. Om de buurtwerking te vereenvoudigen en op elkaar af te stemmen, wensen we te kijken welke digitale ondersteuning op touw kan worden gezet. Dit enerzijds als communicatiemiddel, ter vervanging of ondersteuning van het assortiment facebookgroepen, doodles en whats-app-discussies. Anderzijds is een beheersysteem gewenst, gekoppeld aan een agenda, waarmee kan worden ingeschreven op activiteiten. Het beheersysteem dient te zorgen voor een efficiëntere opvolging van geplande activiteiten en kan als verlengstuk dienen om ook een digitale community te creëren.

Het Groen Kwartier is een nieuwe wijk, waardoor zij een uniek karakter heeft. De creativiteit, het enthousiasme en het engagement dat onze wijk huisvest, is ongezien. Het Groen Kwartier heeft al bewezen dat het een proeftuin kan zijn voor innovatieve projecten met een meerwaarde voor de buurt. Dit uniek gegeven willen we samen verder ontginnen. Het structureren van de buurtwerking en het uitwerken van het digitaal platform ter ondersteuning, kan nieuwe inzichten genereren die later ook bij andere buurtwerkingen in de stad kan worden ingezet. Een sterke sociale cohesie, is een kracht die we moeten koesteren. Om als wijk voorruit te kunnen komen, is de aanwezigheid van een verbindende kracht tussen haar bewoners essentieel. De uitdagingen waar we als samenleving voor staan, onder andere op vlak van klimaat, mobiliteit, groeiende diversiteit en zorgverlening, zijn niet min. Als buurt willen wij klaar staan om deze uitdagingen samen aan te pakken, door in eerste instantie de aanwezige verbindende kracht te structureren en te versterken. Vanuit die structuur, wordt het eenvoudiger om samen te werken met externe partners, zoals de stad, het district of anderen. Zo kunnen we samen de uitdagingen van de toekomst aanpakken en een groeibeweging hieromtrent initiëren. Een groeibeweging die niet enkel onze wijk ten goede komt, maar mogelijks model kan staan voor andere initiatieven.

Om tot een overkoepelende structuur te komen tussen verschillende verenigingen zal intens overleg en samenwerking nodig zijn. Een uitdaging waarbij het engagement van de vrijwilligers op de proef zal worden gesteld en het risico bestaat dat enkelen afhaken. Vanuit de overtuiging dat de geleverde tijdsinvestering zijn vruchten zal afwerpen, geloven wij sterk dat de nodige inzet zal worden geleverd door de meeste betrokkenen. De focus van de betrokkenen trachten we zoveel als mogelijk in een opwaartse spiraal te houden, evenwel zonder bang te zijn ook de donkere kanten te belichten. Het is een belangrijk evenwicht in de samenwerking dat we bewust trachten aan te houden. Op die manier wordt ieders standpunt gehoord en blijft het plezant. Door aandacht te hebben voor deze belangrijke elementen, zijn wij er van overtuigd dat de meeste vrijwilligers kunnen volhouden en het gemeenschappelijke belang boven zal komen. Het programma van eisen voor de opzet van het digitaal platform dient nog vorm te krijgen. Het is onduidelijk hoe groot de noden precies zijn. Gezien de verscheidenheid in de bestaande buurtwerking, weten we dat de noden divers zijn. Het risico bestaat dat we bij aanvang door het bos de bomen niet meer zien. Tegelijkertijd bestaat er al veel: facebookgroepen, whats-app-gesprekken, doodles,… Bij de uitwerking van het platform dienen we hiervoor alert te zijn. We zullen de complexiteit van het platform bewaken: het dient vooral gebruiksvriendelijk te zijn en de buurtwerking te vereenvoudigen. Deze doelstelling dient steeds voorop te staan. Het effectieve gebruik van het platform door de diverse buren, hangt sterk samen met de gebruiksvriendelijkheid voor ieder individu (e-inclusie staat voorop). Na ingebruikname stellen we een bevraging voorop, als evaluatiemiddel om het platform bij te sturen. Om de buurt in het begin wegwijs te maken, zullen wij ook de nodige stappen rond bekendmaking zetten: lanceringsevent, verdeling brochure bekendmaking,...

Het opzetten van de structuur wordt uitgewerkt i.s.m. de betrokkenen op vrijwillige basis. Voor de oprichting van een vzw: € 250 Het digitaal platform wordt opgezet door een externe partner, aangestuurd door een kerngroep vrijwilligers: - De kerngroep vrijwilligers coördineert op vrijwillige basis. - De kostprijs workshops bevraging noden: €1.000 (materiële kosten) - De kostprijs digitaal platform en beheer voor 3 jaar:€25.000 - De kostprijs voor bekendmaking: €750 --> totale kostprijs: €27.000

De kerngroep vrijwilligers die het project coördineert werkt samen onder de noemer FV Poortminnaars. Deze groep zet zich ook in om een buurthuis voor de organisatie van sociaal-culturele activiteiten op te starten en om de buurtwerking een plaats te geven in vastgoed. De kerngroep werkt samen met alle overige verenigingen en comités die actief zijn in het Groen Kwartier. Voor de opzet van het digitaal platform wordt samengewerkt met een externe partner, waarbij via offertevraag de goedkoopste die beantwoordt aan de voorwaarden zal worden aangesteld.

- In kaart brengen noden omtrent overkoepelende structuur vanuit de verschillende betrokkenen - Opzet structuur en benoeming leden (uiteraard mits regelmatige terugkoppeling met de verschillende betrokkenen) - In kaart brengen noden digitaal platform vanuit de verschillende betrokkenen - Opzet digitaal platform met externe partner - Lancering digitaal platform aan de buurt - Evaluatie en bijsturing

Reacties