Projecten voor mensen in armoede: 139. 653 euro

WETEN IS KUNNEN

Mensen, vooral alleenstaande vrouwen met kinderen die in armoede leven, hebben vaak te weinig bagage meegekregen om hun weg te vinden in de huidige samenleving en zijn hierdoor minder op de hoogte van hun rechten en plichten zoals sociale en financiële verplichtingen dan de doorsnee burger.

Teledienst is een autonome pluralistische organisatie die diensten verleent aan kansarmen. Er werken 45 vrijwilligers voor het onthaal, budgetbegeleiding, logistieke ondersteuning, administratie en boekhouding. Teledienst biedt dagelijks materiële en morele bijstand, in de vorm van voedselbedeling gekoppeld aan een gesprek waarbij de mensen hun situatie kunnen verduidelijken en er samen naar een oplossing gezocht wordt. Daarnaast kunnen mensen met financiële problemen geholpen worden door bekwame budgetbegeleiders. "Weten is kunnen" richt zich tot de cliënten van TD en de mensen van het district Antwerpen die nood hebben aan vorming op sociaal en financieel vlak en kan worden gezien als een pilootproject in samenwerking met andere partners zoals bijvoorbeeld met Kind en Gezin. De bedoeling is om in een informele context toch een formele vorming te geven aan mensen die het vaak moeilijk hebben om met geld en papieren om te gaan omdat ze het nooit geleerd hebben, omdat ze te weinig geschoold zijn of in een andere cultuur zijn grootgebracht. Deze vorming/cursus kan best door een professionele ervaringsdeskundige worden gegeven, die armoede van binnenuit kent, maar die ook de stap heeft gezet naar een specifieke opleiding in de sociale en maatschappelijke sector, waardoor hij/zij de armoede is kunnen ontstijgen. Meer dan wie ook zit deze vormingswerker tegelijkertijd op twee stoelen - die van de lerende en de aanlerende partij. Deze cursus kan best plaats vinden a rato van 2x2 uren per week gedurende 6 maanden. Er kan zowel aandacht worden besteed aan sociale rechten en premies als aan gezondheid, voeding en opvoeding... afhankelijk van de samenstelling van de deelnemers van wie een actieve inzet wordt verwacht.

Wie meer weet kan ook meer....bijvoorbeeld vermijden dat de schulden en de papieren zich opstapelen tot een onoverzichtelijk kluwen, waarin niemand nog aan uit geraakt na verloop van tijd en de kans reëel wordt dat de armoede van de ene generatie wordt doorgegeven aan de volgende - tot grote frustratie van alle betrokkenen.

De groep deelnemers dient in aantal te worden beperkt, zodat iedereen voldoende ruimt krijgt om zich thuis te voelen, en er langzaam een vertrouwensband kan ontstaan. Alleen in een vruchtbare voedingsbodem kan het zaad van verandering ontkiemen...Dat vraagt veel tijd en veel energie van alle deelnemers én van de lesgever. Td beseft dat niet alles oplosbaar is: door de armoede kan het gebeuren dat de cursist niet in de mogelijkheid is om nadien hetgeen hij/zij geleerd heeft toe te passen. Hierdoor is het moeilijk om uit de spiraal van armoede te geraken.

11.550 euro: lesgever (7.500 euro); administratie (1.800 euro); catering (1.500 euro); didactisch materiaal (750 euro)

TD pleit voor een samenwerkingsverband van diverse actoren met ervaring op dit terrein.

Stappenplan: 1. Partners zoeken – 2. De ruimte vast leggen – 3. De vormingswerker / lesgever contacteren – 4. De deelnemers en de lesgever/ vormingswerker met elkaar in contact brengen en samen een programma opstellen – 5. Start van de ‘WK-cursus’ met maandelijkse evaluatie en overleg met TD, dat uit dit pilootproject wil leren….

Reacties