Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers: 71.675 euro

Vrijwilligerswerking Taal-Onthaal

Veel nieuwkomers en asielzoekers kunnen in Antwerpen nergens terecht om Nederlands te leren. Daarom geeft een 40-tal vrijwilligers in Elcker-Ik Taal-Onthaal aan deze kwetsbare groep. Samen met een externe deskundige willen ze nagaan hoe de vrijwilligers beter ondersteund kunnen worden om zo de werking te verbeteren en op termijn te doen groeien.

Het aanbod aan inburgeringscursussen en taalklassen in Antwerpen is voor veel asielzoekers en nieuwkomers niet toegankelijk: ze moeten aan voorwaarden voldoen, het aantal plaatsen is beperkt, ze moeten voorkennis hebben, enz. Elcker-Ik organiseert al bijna 20 jaar Taal-Onthaal voor mensen die elders niet terecht kunnen. Een groep van +/- 40 vrijwillig lesgevers geeft 2 dagen per week les aan 100 deelnemers per week. Taal-Onthaal bereikt op jaarbasis 4 à 500 unieke deelnemers (67 verschillende nationaliteiten in 2019). De deelnemers komen via Open School, CVO, Payoke/Asmodee en het Huis van het Nederlands/Atlas. Het OCMW erkent de werking en komt tussen in de deelnemersbijdrage (8 euro voor 10 lessen). Docenten van alfaklassen van Basiseducatie komen samen met hun afgestudeerden op bezoek, om kennis te maken met het aanbod. De lesgevers stellen zich open voor iedereen die Nederlands wil leren. Er wordt op maat gewerkt, op tempo van elk individu. Methodisch is er een grote variatie: individueel onderricht, begeleiding door leerkracht of coach, zelfstudie met lespakketten op iPad of online, kleine instructiegroepen, praattafels, dialoogklassen, enz. Er wordt op alle niveaus gewerkt, van alfabetisering tot vervolmaking, er is logopedie en individuele begeleiding waar nodig, indien nodig is er juridische of administratieve hulp, er zijn ontmoetingsmomenten en culturele uitwisseling (religieuze feesten, muziek, uitwisseling onder lotgenoten, enz.) Alles is erop gericht om de integratie in onze samenleving zo vlot mogelijk te laten verlopen. De werking van Taal-Onthaal bestaat enkel bij gratie van de vrijwilligers. Aan de Burgerbegroting willen we middelen vragen om die werking te ondersteunen en een stapje hoger te tillen. Daartoe willen we de werkingsstructuur doorlichten met een SWOT-analyse, daarin bijgestaan door een externe deskundige. We willen nagaan hoe de vrijwilligers beter ondersteund kunnen worden om zo de werking te verbeteren en op termijn te doen groeien.

De deelnemers van Taal-Onthaal komen uit heel de stad Antwerpen. Ongeveer 55 procent (272 deelnemers) daarvan komt uit district Antwerpen (cijfers schooljaar 2018-2019). De deelnemers zijn beter in staat om (basis) Nederlands te spreken, te lezen en te schrijven en worden ondersteund om hun weg te vinden in onze samenleving. Deze deelnemers kunnen nergens anders terecht. In die zin vervult Taal-Onthaal een essentiële rol in het netwerk van organisaties in Antwerpen die zich om deze doelgroepen bekommert. Alle officiële instanties verwijzen door naar Elcker-Ik, evenwel zonder daar middelen voor ter beschikking te stellen. Deze deelnemers behoren tot de meest-kwetsbaren in onze samenleving: laag- of ongeletterd (vaak ook in hun eigen taal), Nederlands-onkundig, ze kunnen bij de officiële instanties niet terecht, hebben administratieve en juridische problemen, enz. In het netwerk van zelforganisaties van nieuwkomers vervult Elcker-Ik een belangrijke functie op vlak van informatie, uitwisseling, integratie en individuele begeleiding. Bij de vrijwilligers van Elcker-Ik leren ze niet alleen Nederlands, ze vinden er ook een luisterend oor en helpende hand om hun sociale integratie te bevorderen. Dit komt heel de samenleving ten goede, dus ook de inwoners van het district. Overigens moet Elcker-Ik regelmatig een tijdelijke inschrijvingsstop instellen voor nieuwe deelnemers. Het aantal aanvragen blijft immers toenemen terwijl de huidige groep vrijwilligers aan zijn limiet zit.

Elcker-Ik financiert Taal-Onthaal vanuit eigen middelen: ondersteuning vrijwilligers, onthaal deelnemers, gebruik infrastructuur, fotokopies en lesmateriaal, faciliteren dagelijkse werking. Zowel de organisatie Elcker-Ik als het project Taal-Onthaal zitten aan de financiële limiet van hun eigen mogelijkheden en inzet. De bedoeling is om, met externe steun, te komen tot een toekomstgericht plan van aanpak. Het doel is de werking van Taal-Onthaal nog beter uit te bouwen, zowel kwantitatief (aantal deelnemers en aantal vrijwillige lesgevers) als kwalitatief (expliciteren methodiek, afstemming tussen de verschillende groepen en taalniveaus, ondersteuning dagelijkse werking, …). De ergste valkuil is dat de SWOT-analyse niets zou opleveren. Dat zou de bestaande werking niet onderuit halen, maar het betekent wel dat de huidige groep vrijwilligers de stijgende vraag niet zal kunnen beantwoorden. Gegeven de jarenlange inzet van de vrijwillige lesgevers, is een kwalitatieve begeleiding gedurende een jaar een meerwaarde die nog jaren zal renderen.

- Externe deskundige: 12 werkdagen aan 500 euro p/d = 6.000 euro - Administratieve ondersteuning: 24 halve dagen aan 250 euro p/d = 3.000 euro - Ontvangst: Koffie, Thee- broodjes- = 500 euro - Didactisch materiaal = 500 euro Totaal 10.500 euro

Elcker-Ik met nog te rekruteren externe freelance begeleiding.

1. Individuele bevraging van vrijwilligers over o hun eigen aanpak en deskundigheid o hun draagvlak/grenzen engagement o mogelijke nood aan ondersteuning o kwaliteit van de interne organisatie o verzuchtingen en mogelijke verbeterpunten van de werking April-mei 2. Verwerking interviews tot synthese o De huidige werking in kaart gebracht o Wat zijn de zwaktes en sterktes van de huidige werking o Wat zijn de opportuniteiten en bedreigingen Mei- juni 3. Terugkoppeling naar de groep o Groepsevaluatie o Plan van aanpak verbeterpunten September-december 4. Start nieuw werkingsjaar o Uitrol plan van aanpak o Tussentijdse evaluatie en bijsturing