Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers: 71.675 euro

Toolbox rond persoonlijke ontwikkeling binnen vrijwilligerswerk (voor mentoren)

Dit project ontwikkelt een toolbox om vrijwilligers op een positieve en constructieve wijze te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling binnen vrijwilligerswerk. De toolbox wordt gratis ter beschikking gesteld van organisaties die met vrijwilligers werken.

 

Vanuit de ervaring die we hebben opgebouwd door reeds verschillende jaren te werken met meer dan 100 vrijwilligers en de expertise die via internationale vormingen werd opgebouwd, willen we een toolbox ontwikkelen ter ondersteuning van vrijwilligers, met de focus op het verder ontwikkelen van hun eigen competenties . Deze toolbox willen we dan gratis ter beschikking stellen van organisaties die werken met vrijwilligers. Met de toolbox zijn organisatie is staat om op een laagdrempelige wijze hun vrijwilligers te versterken op persoonlijk en mentaal vlak.

Organisaties krijgen handvatten om hun vrijwilligers te ondersteunen op persoonlijk en mentaal vlak. Ze krijgen het nodige materiaal om mee aan de slag te gaan. Vrijwilligers worden door organisaties beter ondersteund en kunnen hun competenties verder ontwikkelen.

De toolbox zal voldoende uitgebreid moeten zijn om tegemoet te komen aan de verschillende soorten vrijwilligers. Elke vrijwilliger heeft zijn eigen beweegredenen, competenties en ervaringen waar we rekening mee moeten houden. We hebben op lange termijn geen impact op het al dan niet gebruik maken van de toolbox door de organisaties. Wel gaan we het engagement aan om een follow up te organiseren en hopen op die manier het gebruik warm te houden. Er bestaan al veel toolboxen, maar die gaan eerder over de inhoudelijke, praktische en wettelijke kanten van vrijwilligerswerk. De toolbox die we willen ontwikkelen gaat dan ook een niveau dieper dan de reeds bestaande, en focust op persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Totaal 6.500 € workshops om de verschillende methodieken te testen: 5 X 300€= 1500€. ontwikkeling, productie van de materialen en samenstelling van 25 toolboxen: 5000€ Elegast zal instaan voor de bijkomende personeelskosten.

De buurtwerking van Elegast zal het werk uitvoeren, versterkt door medewerkers van Het dagcentrum. Voor de verder uitvoering kunnen we eveneens rekenen op onze partnerorgansiaties.

1) bevraging van noden, gewoontes bij verschillende organisaties die werken met vrijwilligers 2) selectie en ontwikkeling van methodieken en spelen 3) testing van de geselecteerde methodieken via workshops 4) beslissing van de uiteindelijk gekozen methodieken, spelen 5) productie van de toolboxen 6) verspreiding van de toolboxen 7) follow up