Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers: 71.675 euro

Vrijwilligerscoach Willibies Antwerpen

Willibies Antwerpen is een basketbalclub in Antwerpen-Noord en onderscheidt zich van de klassieke basketbalclubs door een zeer laag lidgeld. Als compensatie wordt van de spelers en van de ouders verwacht dat ze zich inzetten als vrijwilliger voor de club. In de praktijk blijft het engagement echter beperkt. Een 1/5de medewerker zorgt voor een planmatige aanpak.

Willibies Antwerpen telt ca. 200 leden uit de nabije omgeving van de Kerkstraat. De club is een mooie afspiegeling van de wijk met verschillende socio-culturele en socio-economische achtergronden (40 nationaliteiten, 40% VT-statuut). Willibies onderscheidt zich van anderee basketbalclubs door zeer een zeer laag lidgeld. Als compensatie verwachten we dat spelers en ouders zich in zetten als vrijwilliger. Ouders kunnen helpen bij vervoer naar uitwedstrijden, truitjes wassen, in de cafetaria en aan de wedstrijdtafel. Niets meer of minder dan bij andere clubs. Alleen stellen we vast dat het meer dan in andere clubs problemen geeft om ouders te betrekken. De ouders die gemobiliseerd kunnen worden zijn bijna uitsluitend middenklasse ouders. Argumenten genoeg om niet te helpen: geen auto, werk in shiften, zorg voor de kinderen, … Het ontbreekt de huidige vrijwilligers aan tijd en kennis om hier mee om te gaan. Een gesprek kan duidelijkheid scheppen en frustratie en onbegrip wegwerken. De jongste spelers doen groepsopdrachten (bloemenactie, carwash). De voorbereiding komt bij de huidige vrijwilligers. Het leidt tot onvoldoende of te laat voorbereide activiteiten. Oudere spelers doen individuele taken zoals reffen. Spelers roepen we ad hoc op, er is geen jaarplan. Vaak hebben ze al iets en vinden we niemand. Dit leidt tot frustratie. Door het grote aandeel van kansarmen is het moeilijk om alle taken in te vullen en verwachten we van de andere te veel. Daarnaast is er een probleem rond communicatie. De een leest enkel Whatsapp, de ander zit op Messenger. Mails zijn ouderwets, instagram is voor de jeugd. Iedereen communiceert anders. Een professionele en planmatige aanpak is nodig. Ouders en spelers dienen bevraagd en gewezen op het belang van het vrijwilligerswerk. Hoe kan de nood aan vrijwilligers gecombineerd worden met een persoonlijk situatie. Willibies Antwerpen wil een 1/5de medewerker aanwerven om een plan te maken en contacten te leggen met ouders en spelers.

Door het betrekken van alle ouders en spelers bij de vrijwilligerstaken stijgt de draagkracht van de vereniging. De bestaande vrijwilligers krijgen opnieuw ademruimte. De taken worden eerlijker verdeeld over alle ouders en spelers. Door de bijkomende ‘tijd’ die op deze manier gecreëerd wordt, ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.

- niet alle ouders en spelers zijn bereid om in het project te stappen. - bestaande vrijwilligers haken af omdat ze merken dat andere ouders hun taken (kunnen) overnemen. - door het groeiend aantal vrijwilligers wordt het complexer om een taakverdeling/planning op te stellen.

Totaal: € 14.500,00 - werkingsmiddelen (communicatieplatform, promotie, …): € 2.000,0 - personeelskost halftijdse projectmedewerker: € 12.500,00

Willibies Antwerpen vzw.

- aanwerving van de vrijwilligerscoach en verdere analyse van de problematiek (januari 2020) - bevragen van de huidige vrijwilligers naar hun engagement (februari 2020) - uitwerken nieuw communicatiesysteem (februari 2020) - bevragen van de ouders en spelers naar interesses en mogelijkheden tot het uitvoeren van taken (permanent) - opstellen van taakverdelingen (maandelijks) en opvolgen van de uitvoering (wekelijks) - motiveren van de vrijwilligers (permanent) - reorganiseren van de vrijwilligerswerking (start nieuwe seizoen – september 2020) - evaluatie (december 2020).