huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

Scoren zonder huiswerk

Korte omschrijving

Een school die geen huiswerk geeft kan evenzeer een uitstekende school zijn. Alle doelen van huiswerk kunnen mits een slimme aanpak op school zelf, of buiten het huiswerk om gerealiseerd worden. Wij gaan scholen helpen dit te realiseren.

Wat ga je doen?

De voorbije twee jaar was De Schoolbrug al actief op zoek naar alternatieven voor klassiek huiswerk in het basisonderwijs (dankzij de Burgerbegroting!). Samen met basisschool De Spits, collega's en studenten gingen we de voorbije twee jaar op zoek naar alternatieven voor klassiek huiswerk (huiswerkblaadjes, extra oefenopdrachten, spreekbeurten voorbereiden,....). We merken uit ervaring dat klassiek huiswerk gepaard gaat met veel stress en ongelijkheid in de hand werkt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het leerlingen uit het basisonderwijs ook weinig leerwinst oplevert. De sterke leerlingen ervaren amper leerwinst, terwijl het bij zwakkere of minder goed omringde leerlingen vaak voor demotivatie zorgt of zelfs een tegengesteld leereffect heeft! Toch zijn we niet tegen de doelen die leerkrachten vooropstellen als ze huiswerk meegeven. Zoals bv de brug naar huis maken, zelfstandig leren werken, leren plannen, doorzettingsvermogen,..... Alleen, dit kan je ook tijdens schooluren realiseren. Zo is de Spits beginnen experimenteren met vrijwilligers in de klas, kleinere groepjes, ze hebben de rijen afgeschaft (1 volle lesweek per jaar tijdswinst!), ze zetten studenten sociaal cultureel werk in voor bv middagactiviteiten,.... Daarnaast denken heel veel ouders dat als de kinderen maar braaf hun huiswerk maken, zij een betere schoolcarrière/toekomst tegemoet gaan. Een grote groep ouders is zich er te weinig van bewust dat spel, deelname aan (georganiseerde) vrije tijd, lezen,... ontzettend veel kansen creëert. Volgens ons méér leerkansen dan klassiek huiswerk. Daarom hebben we alle kennis van de voorbije jaren gebundeld. Welke alternatieven zijn er op school? Hoe krijg je ouders mee in je verhaal? Wat kan je als ouder wél doen om je kind te ondersteunen? Hoe ga je met je schoolteam aan de slag rond huiswerk? Op dat soort vragen geven we een antwoord in het project 'scoren zonder huiswerk'. In dit project willen we minstens 5 scholen uit het district samenbrengen rond het thema huiswerk. Dit om hen te ondersteunen om klassiek huiswerk anders aan te pakken. Ons doel is dat zij klassiek huiswerk zoveel mogelijk loslaten, en degelijke alternatieven in de plaats aanbieden. Dit met als uiteindelijke doel dat de stress en ongelijkheid die klassiek huiswerk bijna onvermijdelijk met zich meebrengt, vervangen wordt door prikkelende leerkansen voor elk kind. Naast intervisiemomenten tussen de scholen onderling (die wij faciliteren) gaan we ook met de scholen apart bekijken wat zij nodig hebben om deze transitie te kunnen maken. Vorming op maat van het team, ouderbijeenkomsten, aanwezigheid op personeelsvergaderingen,.... dit kan op maat van de school zelf. Het is de school zelf die kan scoren zonder huiswerk. Maar wij willen wel de mooist denkbare assist geven!

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De meerwaarde is er in de eerste plaats voor de leerlingen, maar ook voor de ouders en de leerkrachten. Leerlingen: tijd voor andere dingen die leuker en vaak ook leerzamer zullen zijn dan huiswerk. School uit = ook school gedaan. Zeker voor kinderen uit kansengroepen valt er ook een stress- en demotivatiefactor weg. Vooral als we ouders kunnen ondersteunen en meenemen in onze kijk op brede ontwikkeling van een kind, denken we dat er extra leerkansen kunnen gecreëerd worden binnen de thuiscontext. Ouders: Of je nu een gezin bent met 'tweeverdieners' en elk een goede baan, of een alleenstaande ouder met een job, of een ouder die zelf geen kansen heeft gehad tot scholing,... voor veel ouders is huiswerk een stressfactor. De vraag naar huiswerkbegeleiding toont dit ook aan. Gelukkig dat dit voor heel veel kinderen bestaat maar een duurzame oplossing zit toch in het anders aanpakken van het huiswerk. Klassiek huiswerk weegt vaak ook op een gezin als dusdanig. Ook dit valt weg. Leerkrachten: moeten niet snel iets verzinnen voor huiswerk, en het ook niet verbeteren. Scholen: basisschool De Spits waar we intensief mee hebben samengewerkt was uiteraard al een goede school voor ons project rond huiswerk! Wel zien we dat actief zoeken naar alternatieven ook wel vernieuwing heeft opgeleverd. Het implementeren van alternatieven zorgt voor input in het pedagogisch-didactisch project van de school en zet het één en ander in beweging op het vlak van ouderbetrokkenheid,...

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

479689447

Welke valkuilen zie je?

Huiswerk is een thema dat leeft. Scholen hebben echter vele katten te geselen, en verschillende zaken vragen om prioriteit. Huiswerk zit daar vaak nét iets onder. We hopen dus vijf scholen te vinden die zich willen engageren om samen minstens één jaar op pad te gaan rond dit thema. CO-RO-NA. We weten nu, in volle crisis, nog niet hoe het komend schooljaar gaat evolueren. Zal er praktisch en mentaal gezien ruimte zijn om met dit thema aan de slag te gaan? Zal ook komend schooljaar stevig door elkaar geschud worden? Krijgt huiswerk nu méér aandacht omdat de voorbije maanden nog duidelijker is geworden dat de thuissituatie zo'n impact heeft? Of redeneert men dat er nu echt wel andere prioriteiten zijn? Of dat alles best meeviel... en we best gewoon doorgaan met dat huiswerk?

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Eigenlijk zijn er al veel voorbereidende stappen gezet. Dankzij de Burgerbegroting hebben we kunnen experimenteren en hebben we alternatieven kunnen oplijsten en bundelen. Je kan dit project zien als een soort 'oogst' van wat eerder werd gezaaid.