aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

Onze onontbeerlijke vrijwilligers versterken en verbinden!

Korte omschrijving

We willen onze vrijwilligers via vormingstrajecten en een teambuilding de kans geven om te groeien in hun vrijwilligerswerk en daarmee hun engagement en betrokkenheid verhogen. Op die manier kunnen zijzelf en onze bezoekers meer kwaliteit ervaren.

Wat ga je doen?

Filet Divers is een door Bond zonder Naam ondersteunde, erkende vereniging waarin armen het woord nemen. Filet Divers is ook een kansencentrum en een sociale kruidenier. We focussen op activiteiten die het doelpubliek energie geven en hen kracht doet ontwikkelen om moeilijkheden zelf te overwinnen. We counteren het lage zelfbeeld via verbindende activiteiten, laagdrempelig vrijwilligerswerk, focus op succeservaringen en vergroting van het sociaal netwerk. Filet Divers verbindt, versterkt, emancipeert, geeft een stem en perspectief aan mensen in armoede en gaat van individuele verandering naar een hernieuwde verbinding met de samenleving. Om dit alles te realiseren is er naast het vast team van 8 medewerkers een 120-tal vrijwilligers actief. Filet Divers is dus een echte vrijwilligersorganisatie, waarin alle projecten gedragen worden en enkel kunnen bestaan dankzij die vele vrijwilligers. Zij zijn het kloppend hart van Filet Divers! Ook mensen uit de doelgroep kunnen bij ons ook doorstromen naar vrijwilligerswerk, zij vertegenwoordigen de helft van ons vrijwilligersteam. Het gaat hier om vrijwilligers die geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en die zich desondanks maximaal inzetten voor onze organisatie om maatschappelijk kwetsbare mensen tegemoet te komen in hun noden en groeikansen. Hun vrijwilligerswerk is niet altijd makkelijk en vergt doorzettingsvermogen. Om hun motivatie, betrokkenheid en engagement te behouden en de kwaliteit van hun werk te vergroten, willen we in 2021: 1. een teambuilding organiseren, met o.a. een leuke, muzikale – en daarom voor alle vrijwilligers toegankelijke – workshop (vb. djembé, eco-percussie of Braziliaanse percussie) 2. voor meer kwaliteit zorgen via volgende 3 trajecten: 2.1. Coachingstraject 1+1=3: in dit traject staat een groep vrijwilligers stil bij hun vrijwilligerswerk, leren ze andere vrijwilligers en andere werkingen van Filet Divers kennen en ontdekken ze dat ze samen meer werk verzetten in de organisatie dan ze misschien denken. 2.2. Traject voor verbinders: dit traject is bedoeld om een groep vrijwilligers te versterken in hun rol als verbinder, een rol die ze expliciet zouden willen opnemen. Zij engageren zich voor het traject en eventueel nadien ook voor intervisiebijeenkomsten. Bedoeling is hen te versterken om andere vrijwilligers te versterken en op die manier de schouders te verbreden van de hele werking. 2.3. Traject rond presentiebenadering: in Filet Divers “voelt” men dat er op een bepaalde manier met elkaar omgegaan wordt. Presentie gaat uit van gelijkwaardigheid tussen alle mensen. Mensen zorgen in allerlei vormen voor elkaar, wederkerig en ieder op een eigen manier. Presentie betekent dat je die manier zo goed mogelijk afstemt op en laat aansluiten bij wat de ander nodig heeft. In 2 à 3 sessies geven we woorden aan deze benadering en oefenen we ons in het relationele afstemmen en aansluiten op een ander.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Ons projectvoorstel is gericht op meer kwaliteit en erkenning van onze vrijwilligerswerking. Dit verhoogt de kans dat meer mensen uit het district (en ook andere stadsbewoners) zich engageren of hun engagement voortzetten. Vrijwilligerswerk heeft positieve effecten op het persoonlijk welbevinden van de vrijwilliger én verhoogt de verbondenheid en solidariteit tussen mensen en verschillende doelgroepen, in het bijzonder mensen met verschillende culturen, socio-economische achtergronden en referentiekaders. Wanneer vrijwilligers voelen dat ze de werking mee ‘dragen’ en erkend worden daarin, voelen ze zich ook meer ‘eigenaar’ van het project. Een verhoogde betrokkenheid geeft meer kans op slagen van de werking. Bovendien kunnen deze vrijwilligers ambassadeurs van de organisatie worden naar andere districts- of stadsbewoners toe.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0810.084.810

Welke valkuilen zie je?

We hebben zeer verschillende deelwerkingen met een vrijwilligersploeg met zeer uiteenlopende profielen, gaande van Nederlandstaligen en anderstaligen over hoog- en laaggeschoolden tot kansrijken en kansarmen. We zullen aandacht moeten hebben voor een vormingsaanbod waarin alle profielen hun gading kunnen vinden ifv persoonlijke groei en verhoging van de kwaliteit van de samenwerking met elkaar en met de medewerkers in de organisatie. Ook de teambuilding moet laagdrempelig genoeg zijn om ervoor te zorgen dat alle vrijwilligers er plezier aan kunnen beleven en het als een verrijkende activiteit kunnen ervaren.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1) Detecteren van de noden van de vrijwilligers en uitwerken van de inhoudelijke invulling van de vormingstrajecten in co-creatie met de vormingsorganisatie Kwadraet en het PSC. 2) Inplannen en praktisch uitwerken van de activiteiten, zijnde de vormingstrajecten en de teambuilding 3) Communiceren van de activiteiten naar de vrijwilligers toe + opvolgen van de inschrijvingen 4) Activiteiten uitvoeren 5) Praktische afhandeling uitvoeren (facturatie, evaluatie met de verschillende partners,…) 6) Eindevaluatie & eindrapportage opmaken voor Stad Antwerpen 7) Verder opvolgen van de ‘verbinders’ via intervisies en individuele gesprekken

Wat is de totale kostprijs van je project?

9500€

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

- Drie vormingstrajecten, gegeven door externe partners (Kwadraet en Protestants Sociaal Centrum): 4.500€ - Teambuilding, mede georganiseerd door een externe partner (Muzische Workshops): 1000€

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

5.500€

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

1 jaar uitvoering van het project: 4000€ De halftijdse vrijwilligerscoach van Filet Divers zal de coördinatie van dit project mee in haar takenpakket opnemen en zal zich hiervoor gemiddeld 2u/week over 1 jaar voor inzetten.