aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

Ringland vrijwilligers ondersteuning

Korte omschrijving

Ringland is een burgerbeweging die ijvert voor de overkapping van de ring. In het bijzonder in 2021 moet een grote inspanning gedaan worden om in de werkbanken van de overheid met deskundige vrijwilligers een inhoudelijke inbreng te doen. Een halftijdse medewerker ondersteunt de vrijwilligerswerking.

Wat is de totale kostprijs van je project?

10000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Het Ring Genootschap vzw (547863027)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat ga je doen?

Ringland stelt zich tot doel studie en promotie van de mobiliteit , levenskwaliteit en gezondheid o.a. lawaaihinder en de fijnstof-problematiek in en rond Antwerpen. In het bijzonder zal de vereniging zich bezighouden met de overkapping van de Ring. De vrijwillige burgers werden in 2020 begeleid om deel te nemen aan het participatieproces ‘Over de ring’ georganiseerd door de Intendant. Deze antennewerking ging zowel qua aantal als qua inhoud vooral in de breedte. Voor 2021 is er een heel andere focus en vrijwilligerswerking die ondersteuning nodig heeft. De burgers worden in deze fase betrokken bij de co-creatie van de overkapping en hiervoor is bijzondere deskundigheid nodig die mensen ofwel reeds hebben vanwege van hun professionele competenties, ofwel verwerven door deel te nemen aan vormingen in de zogenaamde ‘master classes’. Deze zal meer in de diepte gaan en focussen op de inhoudelijke en technische verbetering van voorstellen en projecten. Het concept Ringland en de overkapping van de ring zijn vooral door de inzet van vrijwilligers in concrete overzichtsplannen en in samenwerking met de overheden verder uitgewerkt met de nadruk op de impact inzake verbetering van de leefbaarheid van de Stad, enorme toename van het publieke groendomein, oplossen van de files met ecologische oplossingen. Het belangrijkste resultaat is de samenwerking met de overheid en de Intendant om tot een overeenkomst te komen: het ‘Toekomstverbond’. De verdere co-creatie en opvolging hiervan is de belangrijkste activiteit en opdracht van Ringland voor de komende jaren. 2021 wordt een kritiek jaar voor de concrete en deskundige co-productie van de overkapping. Het wordt een jaar waarin de rest van de ring ontworpen zal worden en waar dus veel vrijwilligers met een bijzondere deskundigheid bij betrokken zullen worden om tot een gedetailleerd ontwerp te komen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De inwoners van het district Antwerpen vormen veruit de grootste groep begunstigden van de overkapping van de ring. Zij gebruiken de ring voor hun mobiliteit, maar zij zullen ook kunnen genieten van de drastische vermindering van lawaaihinder en van de enorme toename van groengebied. De enorme nieuwe mogelijkheden tot stadsontwikkeling en economische bedrijvigheid waarvan de inwoners van Antwerpen bijkomend zullen genieten. Belangrijk voor de inwoners om van bij de start en in de loop van de volgende jaren betrokken te zijn en deel uit te maken van dit participatietraject.

Welke valkuilen zie je?

● Het project van burgerparticipatie in de realisatie van de overkapping van de ring loopt over meerdere jaren, maar wordt georganiseerd in jaarlijkse plannen en acties. De lange termijn maakt het project moeilijk. ● Een groot aantal vrijwilligers met specifieke deskundigheden is moeilijk te coördineren, en dan kunnen afspraken mis lopen. Daarom is het nodig de vrijwilligers te ondersteunen met betaalde medewerkers. ● Het project hangt af van politieke beslissingen en van de technische mogelijkheden bij de co-creatie van de uitvoeringsplannen. Die kunnen wijzigen waardoor oude oplossingen moeten vervangen worden door nieuwe oplossingen. ● De evolutie van de ontwikkeling van het project van de overkapping is niet altijd duidelijk uit te leggen aan de achterban en de vrijwilligers waardoor het risico ontstaat dat er vrijwilligers afhaken of dat de steun van de achterban vermindert. ● Vermindering van de inkomsten van eigen fondsenwerving kan de continuïteit en degelijkheid van de werking in het gedrang brengen

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Waaraan werken de vrijwilligers in 2021 concreet ? De focus zal gericht zijn op de ontwerpen van de overkapping van het gedeelte van de ring van de Kennedytunnel tot aan het Sportpaleis, mee nadenken over de financiering en de planning van de werken en zicht houden op en meten van de waardering van de achterban voor het geleverd werk door de academie vrijwilligers. Hier wordt de zogenaamde fase 2 van het ontwerp gemaakt. Hiervoor verwachten we een grote mate van participatie van betrokken burgers en een bijzondere deskundigheid. PLANNING 1. Bepalen van het aantal vrijwilligers die ingezet moeten worden ter realisatie van dit plan. (Januari) 2. Oproepen en rekruteren van de vrijwilligers. Hiertoe worden vacatures uitgeschreven waarin voor de vrijwilligers duidelijk gemaakt wordt wat hun bijdrage kan zijn en wat van hen verwacht wordt. De kandidaten worden uitgenodigd voor een info vergadering. (Januari) 3. In kaart brengen: wie heeft welke expertises en welke expertises mankeren we? 4. Contact opnemen met de geïnteresseerden 5. Een bijeenkomst organiseren met heel de academie ter voorbereiding. (Februari) 6. Uitvoering van de opdracht ○ Inhoudelijk: ■ Toelichting bij alle studies en werkbanken die op dit moment lopen binnen de werkgemeenschap ■ Verdeling van de werkbanken ○ Werkgroepen: ■ Eventueel oprichten van een werkgroep ‘Ringland Rating’, om de ‘testaankoop-scores’ uit te werken. ■ Eventueel oprichten van een werkgroep die de studie ‘Financiering overkapping’ voorbereidt ■ Eventueel oprichten van een werkgroep ‘Milderende Maatregelen’ ■ Eventueel werkgroep ‘routeplan’ oprichten 7. Concluderen en overzichtelijk maken van de gevoerde werken 8. Bespreken met de universiteit hoe we een verdere samenwerking kunnen uitbouwen, hoe we de Ringland-academie kunnen versterken 9. Bedanken van de vrijwilligers met een bijeenkomst. 10. Evalueren van de inzet en motiveren van de vrijwilligers voor volgende activiteiten.

Begroting

Tussenkomst in het loon van de halftijdse medewerker die de vrijwilligers ondersteunt: 10.000 euro. Dit komt overeen met 1/3 van de loonkost en moet voldoende zijn om het aantal vrijwilligers en de inhoud van het werk te kunnen aansturen en begeleide

Schatting en begroting investeringskosten

Geen

Schatting en begroting werkingskosten

Geen

Aparte schatting en begroting personeelskosten

0,5 VTE x 60.000 x 1/3 = 10.000 euro