aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

Vrijwilligerswerking & Buurtvervlechting voor KATR!NAHOF VZW

Korte omschrijving

KATR!NAHOF VZW wil voor haar bewoners de vrijwilligerswerking uitbreiden om vereenzaming tegen te gaan. Er wordt ingezet op inclusieve vrijetijdsbesteding en buurtvervlechting door de bewoners deel te laten nemen aan de maatschappij.

Wat ga je doen?

KATR!NAHOF is een orthopedagogisch centrum gelegen in de Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen. Daar bieden wij verschillende dagbestedingen aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Naast het OC (Orthopedagogisch Centrum) hebben wij ook 3 woonhuizen voor volwassenen met een verstandelijke beperking, waarvan er 1 in de Fromentinstraat staat en 1 vlakbij, aan de Goethestraat. We bieden onze gebruikers een zo inclusief mogelijke dagbesteding aan. Dit betekent dat zij, in de mate van het mogelijke, zoveel mogelijk deelnemen aan de maatschappij. Wanneer het kan zelfstandig en anders onder begeleiding. Er wordt gewerkt met specifieke methodieken om de vele essentiële noden in te lossen, maar niet alles is mogelijk vanuit de gesubsidieerde omkadering. Erbij horen, gewoon zoals jij en ik, het kan voor hen alleen dank zij de vrijwillige ondersteuning van vele mensen in de kleine dingen van het leven. Met ons project zouden wij meer willen inzetten in het opstellen van ondersteuningsplannen om de wensen en noden van de bewoners goed in kaart te kunnen brengen. Zo kunnen we ze met de juiste vrijwilligers ‘matchen’. Om deze vrijwilligers te kunnen werven moeten we investeren in onze lokale bekendheid, buurtvervlechting en kennismakingsgesprekken. Om de vrijwilligers goed te kunnen ondersteunen zouden wij graag nog meer willen inzetten op de coaching en verbinding met onze organisatie en dit door vormingen te organiseren, die hun competenties en engagement kunnen versterken. De buurtvervlechting zouden wij een duw in de rug willen geven door buurtbewoners de kans te geven met ons kennis te komen maken en als vrijwilligers te betrekken bij een jaarlijkse festiviteit door en met bewoners en medewerkers. OC KATR!NAHOF VZW zou met zijn vrijwilligerswerking graag extra aandacht besteden aan de verbinding, voor de bewoners met een verstandelijke beperking van onze woonhuizen en onze organisatie, met de buurt. En dit door vrijwilligers aan te werven die vereenzaming tegen kunnen gaan door onze bewoners te ondersteunen in hun vrijetijdsbesteding. Er wordt ingezet op inclusieve vrijetijdsbesteding en buurtvervlechting. De vrijwilligers worden aangeworven, ondersteund, gemotiveerd en betrokken bij de werking van onze organisatie door een inclusiebegeleider. We zouden de uitbreiding van de vrijwilligerswerking, de verbetering van de verbinding van de vrijwilligers met onze organisatie en buurtvervlechting willen bewerkstelligen door hiervoor ¼ medewerker in te zetten. (10 uur per week)

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Vrijwilligers brengen een warm gevoel naar binnen en maken de deelname aan het dagelijks leven in de buurt en vrijetijdsbesteding voor onze bewoners eenvoudiger. We worden als KATR!NAHOF sterker doordat vrijwilligers ons een goede aanzet geven tot een reflectie van handelen en denken. De specifieke deskundigheid en de frisse ogen van de vrijwilliger leiden tot een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van KATR!NAHOF. De vrijwilliger zorgt voor een positieve beeldvorming in de buurt en helpt mee aan het uitbreiden van ons netwerk.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0414.830.792

Welke valkuilen zie je?

Er is een bepaald verloop onder de vrijwilligers, soms valt het engagement dat wordt aangegaan hen te zwaar. Wij willen als organisatie werken aan de methodieken om onze kennismaking en intakegesprekken te optimaliseren met als doel het verloop te verminderen en beter te kunnen inschatten wat de juiste opdracht en ondersteuning zou kunnen zijn voor de vrijwilliger.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2050

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Uitwerken van methodieken en planning voor het opstellen van de ondersteuningsplannen voor onze bewoners en de rekrutering en ondersteuning van onze vrijwilligers. 2. Uitwerken hoe we de lokale bekendheid van onze organisatie kunnen vergroten om een betere binding met de buurt te bekomen en vrijwilligers aan te trekken. 3. Het rekruteren en gesprekken en/of infoavonden organiseren voor de vrijwilligers 4. Werken aan de buurtvervlechting door het zoeken van vrijwilligers die ondersteuning zouden willen bieden bij ons jaarlijks feest door en met de bewoners en medewerkers. 5. Het matchen en coachen/opstarten van onze vrijwilligers met de bewoners 6. Werken aan de verbinding van de vrijwilligers met onze organisatie door vormingen en/of intervisies plus samenkomsten om de vrijwilligers te bedanken te organiseren. 7. Het opvolgen en het coachen van de relaties tussen de vrijwilligers en de bewoners van onze woonhuizen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

14000

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

1. Jaarloonkost 10/38u: 12.000 euro 2. Vormingen voor competentieversterking vrijwilligers & bedanking/etentje: 2.000 euro

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Vormingen voor competentieversterking vrijwilligers & bedanking/etentje: 2.000 euro

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Jaarloonkost 10u/38u: 12.000 euro