projecten voor mensen in armoede - 192.011 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Women support

Korte omschrijving

Dit project wil een vrouwengroep voor mensen in armoede oprichten, zelfontwikkeling en participatie realiseren en zo sociaal isolement doorbreken. Het project wil horizonten verbreden door het ontwikkelen van sociale en technologische competenties. Hiervoor wordt een halftijdse medewerker aangeworven.

Wat is de totale kostprijs van je project?

40550

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Safe Space vzw (720525403)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Tot op heden blijft armoede een actueel thema, waar veel vrouwen en jongeren het slachtoffer van zijn. Wij willen vrouwen versterken en empoweren opdat zij het heft in eigen handen nemen en zaken niet alleen ontdekken, maar tevens weten aan te pakken. Wij geloven dat we door het aanbieden van de juiste vaardigheden en competenties de vrouwen helpen groeien als individu en in staat stellen om hun eigen leven in handen te nemen. Dit zal bijdragen tot het herontdekken van hun innerlijke kracht en hen als volwaardige burgers laten meedraaien in de samenleving. Wij vertrouwen erop dat dit op zijn beurt, stap per stap, armoede zal bestrijden. Safe Space vzw is een open huis waar we reeds programma’s aanbieden aan vrouwen om hen te ondersteunen en versterken. Met dit programma willen we een stap verder gaan en de sociale vaardigheden en technische competenties van de vrouwen ontwikkelen door een hondertal activiteiten op jaarbasis aan te bieden. Onze focus ligt hier bij het activeren van de vrouwen om hen een opleiding te laten volgen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit vergroot op zijn beurt ook hun stabiliteit waardoor sociaal kapitaal niet verloren gaat. Verder streven we ernaar om deze vrouwen op termijn te kunnen motiveren om aan ons intensief traject deel te nemen. • Workshops (gebruik van smartphone, CV maken, leren communiceren, etc.); • Uitstappen opdat de vrouwen kennismaken met de culturele sector, Belgische tradities, etc.; • Dagen waarbij wij vrouwen helpen vb hun kinderen online in te schrijven op scholen naar keuze; • Wegwijs maken in de opleidingsmogelijkheden binnen het Volwassen Onderwijs vb. Encora • Inloopmomenten waarbij vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en versterken door te leren van elkaars talenten in eender welk gebied. • Op weekend met de vrouwen opdat er verbondenheid ontstaat en de onderlinge solidariteit vergroot. Dit gaat gepaard met de culturele sector ontdekken. Ons open huis staat open voor veel en sluit niets uit. Doordat we graag te werk willen gaan op vraag en aanbod, laten we ook de ruimte aan de vrouwen om aan te geven waar ze nood aan hebben.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Armoede is een structureel probleem in onze snel veranderde samenleving, gekenmerkt door technologische ontwikkeling en individualisering. Om mee te kunnen in deze steeds meer complexe samenleving hebben burgers nood aan sociale, emotionele en morele competenties. Aangezien ze zich actief moeten aan- en inpassen, om hun status te verwerven en behouden. Bij bepaalde bevolkingsgroepen is er een verhoogd risico om gekwetst te worden door de manier waarop onze maatschappij georganiseerd is. Mensen in armoede genieten weinig van het aanbod aan informatie, vorming en ondersteuning dat de maatschappij aan haar burgers biedt. Hierdoor ontwikkelen ze weinig/geen positieve sociale binding met de samenleving en anderen. Belemmering bij 
het
 verwerven 
van
 noodzakelijke 
competenties 
leidt op zijn beurt 
tot 
sociale uitsluiting.
 Mensen die langdurig leven in armoede verliezen de greep op het eigen leven, worden angstig en wantrouwig (Steenssens & Van Regenmortel, 2009). Het gaat om een tekort aan positieve binding met zichzelf, de samenleving en de toekomst. We willen vertrouwen vergroten en hen bewustmaken van de krachtbronnen in de eigen omgeving: sociale steun van familie, vrienden of buren en groeps- en buurtgebonden gebruiken. Het bestrijden v. armoede is een middel om maatschappelijke integratie te realiseren en te streven naar volwaardig burgerschap. Én "Empowerment veronderstelt participatie, maar om te kunnen of willen participeren is er ook een zekere mate van empowerment nodig

Welke valkuilen zie je?

• De doelgroep is niet gemakkelijk te bereiken vandaar dat er veel tijd en energie nodig is om die vrouwen te overtuigen consequent deel te nemen aan de activiteiten en het traject. • Daarnaast kan de taalbarrière in bepaalde gevallen een belemmerende factor zijn in het contact met de vrouwen. • Het aspect taboedoorbrekend werken, zal in vele gevallen ook een uitdaging kunnen vormen, aangezien veel vrouwen niet durven/willen toegeven dat ze niet beschikken over bepaalde vaardigheden en nood hebben om deze te leren. We weten dat een prestatiemaatschappij leidt op een verhoogde kans op sociale ongelijkheid. Dus gaat dit niet eenvoudig zijn om het vertrouwen te winnen om dit te doorbreken. • Verder is het normaliseren dat vrouwen niet alles kunnen ook een uitdaging, omdat de samenleving steeds hogere eisen stelt aan het individu, in het bijzonder de druk die op vrouwen gelegd wordt om uit te blinken in allerlei zaken.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

• Januari: aanwerving van het personeel (½ VTE) • Januari-februari: bekendmaking van het project en • Februari: concreet vaststellen van data (traject/workshops, gedetailleerde actieplan) vervolledigen • Maart: werving van de vrouwen (20 vrouwen met een uitstroom van min 15 vrouwen die het traject afmaken) • Maart: gesprekken en kennismaking deelnemers, • Maart-april: start activiteiten (uitstap, ontmoeting (twee wekelijks) • April-oktober: twee wekelijkse activiteiten, contact onderhouden • Mei: intensief bezinningsweekend met life circles, • Juni: eerste tussentijdse evaluatie, verfijning/bijsturing planning najaar • December: toonmoment

Begroting

½ VTE: 25000, Electro materiaal: 2500, Materiaalkost:1000, Deelname activit: 1350, Vrijwilligersvergoed: 2000, Freelancers workshops: 2000, Verzekering: 200, Vervoerskost: 500, Secretskost: 1000, Catering activit: 1500, Toonmoment:2000 & huur zaal activit:1500

Schatting en begroting investeringskosten

• 5-6 tablets: 2000 euro • 5-6 headphones: 100 euro • Microfoon: 50 euro • Beamer: 350 euro

Schatting en begroting werkingskosten

Secretariaatskosten: 1.000 Verzekeringen: 200 Vervoerskost: 500 Materiaalkosten: 1.000(bureaumateriaal, didactisch materiaal en drukwerk) Huur zaal activiteiten: 1.500 Deelname aan activiteiten: 1.350 Catering activiteiten:1.500 Toonmoment:2.000

Aparte schatting en begroting personeelskosten

• ½ VTE-kracht (1 jaar): 25.000 euro • Vergoedingen vrijwilligers en freelance deskundigen workshops: 4000 euro